BRDG Advies

Ruimtelijk Economisch Advies & Procesmanagement

Home Opdrachtgever Gemeente Heerenveen
Heerenveen: beleidsvisie Perifere Detailhandel

In opdracht van de gemeente Heerenveen hebben wij een perifere detailhandelsnota (PDV-nota) opgesteld. Heerenveen is een gemeente waar veel ontwikkelingen gaande zijn, onder andere langs de A-7 en de A-32. Bovendien bestaan voor het centrumgebied en de randzone van het centrum diverse nieuwe initiatieven, zoals Sportstad Heerenveen. Om alles in goede banen te leiden is het voor een gemeente van groot belang om het beleid inzake perifere detailhandel goed te formuleren. Dit beleidskader kan vervolgens als sturingsinstrument gebruikt  worden bij allerlei ontwikkelingen. Ongewenste ontwikkelingen kunnen worden  tegengegaan, terwijl gewenste ontwikkelingen juist de ruimte krijgen. Per afzonderlijk bedrijventerrein en voor enkele andere specifieke locaties hebben wij aangegeven hoe met detailhandel omgegaan kan worden.

 

 

Heerenveen: structuurvisie

Voor het centrumgebied van Heerenveen worden diverse grootschalige projecten ontwikkeld, waarbij vastgoedpartijen, de gemeente en de woningbouwcorporatie zijn betrokken. Een onderdeel van de centrumplannen is de vergroting en de verplaatsing van de supermarkten in het centrum. In opdracht van de gemeente adviseren wij over de positie van de detailhandel en de horeca binnen het totale proces. Ook voor de winkelvoorzieningen in de wijken bestaan ontwikkelinitiatieven. Dit is mede aanleiding geweest om voor geheel Heerenveen een detailhandelsvisie voor de food-sector op te stellen.

 

 

Heerenveen Molenplein: doorrekening economische effecten

De gemeente Heerenveen is in samenwerking met een aantal marktpartijen bezig het Molenplein te herontwikkelen. Onderdeel van het plan is de bouw van een aantal appartementen, alsmede de herplaatsing van een supermarkt. Tevens zal er een parkeergarage komen, ter compensatie van de huidige parkeerplaatsen op het maaiveld. De economische effecten van het project hebben we doorgerekend.